از کلیه دانشجویان، اساتید و کارمندان محترم درخواست می شود پس از ورود به پورتال، نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایند.
نام کاربری:
(شماره دانشجویی، کد استادی یا کد پرسنلی)
کلمه عبور:
(کلمه عبور خود را فراموش کرده ام)