كارگاه تخصصي مدل يابي معادلات ساختاري با كاربرد نرم افزار ليزرل جمعه 06-04-93 ساعت 10 تا 17
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
مباني روش  تحقيق ويژه پژوهشنامه هاي مديريت MBA و DBA ادامه مطلب...