آخرين اخبار آزمون دكتري
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

طبق آخرين اخبار سازمان سنجش درصد ضريب آزمون كتبي به مصاحبه درصد 30 به 70 شد.
ضريب درس زبان عمومي به 1 كاهش يافت و اين آزمون داراي نمره منفي ميباشد.
آزمون سراسري در يك نوبت برگزار خواهد شد.

رشته مديريت مالي سراسري زير مجموعه مديريت شد. دروس تئوري مالي - ريسك و سرمايه گذاري و بازارها و نهادها حذف و دروس تئوري مديريت - رفتار سازماني و منابع انساني جايگزين شده است.